Toike Oike Logo

Point-Counterpoint: Ski-ba-di-ba-di-ba vs. Bi-di bap ba-da bap boo

Ski-di bap ba-doo-dah skiddly diddly diddly diddly di-dah dah-doo-dah dadidadoodadida ski-ski da diddly diddly diddlydiddlydiddly doo dah! Da di da di da doo dah! Skip-ta doo da-bap diddly dee dah ski-dip-bop ba doo-dop ski-diddly doodly diddly dee dah doo dah dee dah doo dah! Twaaang-a lang-a dee dah dee doo dee doo dee dah-skiddly bibidi bibidi bibidi bibidi dee! A-babidi babidi doo dah ski-dah doo-dah ski-dah doo-dah doo didadidadidadida ska-pow ba dida doo-dah ski-ski-dah la-dah badabida bida bada da doo da. Dah didi didi dadi doodi ti-titila ski-diddly diddly di dah!

 

Doo-doo doo doo doo-doo! Mmm-mmm didi dah di dah di dah skiddly ba bi bap bi-bap-bi-bap bo badda-badda-badda tittli-di-dah didididididi di-dah! Pa-nah nah nah nah-nah nah di di di-dit ‘n’ di, dah dah dah-dah dah, skiddly skiddly skiddly bi bap ba doo-dah! Aooooo, a-badadadadadada dadididididididi a-skiddly diddly doo dah skip-ta skip-ta loo la-dah ba dah dah bah! Boo bah! Bah-bah b’ doo-dah! P-p-p-p-p-pah doo dah, pah-p-p-pah pah di dah doo dah doo bi-di bap bap di-di-dah doo-dah skiddly pow-doo-dah ska diddlydiddly pah-da n-n-n-nah nyaow nyaow! Da di-dah doo-dah di-dah dah-dah dahhhh, oh yeah!